Consulting - komunikacja organizacyjna 

 

Komunikacja w organizacji

Komunikacja wewnętrzna ma ogromny wpływ na sukces firmy. Wiele badań wskazuje na silną korelację pomiędzy efektywną komunikacją wewnętrzną a wynikami firm. Komunikacja jest kluczowym czynnikiem zaangażowania pracowników. Dlatego też, jak każdy inny znaczący obszar biznesu, funkcja ta powinna być regularnie badana i oceniana pod kątem swej efektywności.

Audyt komunikacyjny jest kompleksową diagnozą ukierunkowaną na określenie silnych i słabych stron obecnego systemu komunikacji w firmie. Służy określeniu potrzeb i preferencji pracowników odnośnie komunikacji wewnętrznej.

Zwiększenie efektywności pracy dzięki wskazaniu usprawnień oczekiwanych przez pracowników, obszarów mogących utrudniać skuteczną współpracę oraz zróżnicowań w nastawieniach i potrzebach informacyjnych poszczególnych grup pracowników.

Dzięki wnioskom i rekomendacjom wynikającym z audytu komunikacji wewnętrznej firma może obniżyć koszty wynikające z długiego czasu poszukiwania informacji przez pracowników, a także popełnianych z tego powodu błędów oraz pojawiających się konfliktów.

Dzięki audytowi firma może stworzyć  zespół ds. komunikacji wewnętrznej oraz prawidłowo określić zadania osób za nią odpowiedzialnych.

Dodatkową korzyścią wynikającą z audytu jest wzrost satysfakcji i motywacji pracowników poprzez otwarcie organizacji na dialog.

Audyt jasno opisuje to, co się dzieje obecnie organizacji i przygotowuje podstawy do podjęcia decyzji dotyczących zmian.