dr Michał Chmielecki, MSc - PAPERS / MONOGRAPHS /BOOKS

2017

 

1.     Chmielecki, M., Intra-organizational Negotiations as Cross-Cultural Interactions  [in:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace, Springer, 2017, pp 267-282

2.     Chmielecki, M., Knowledge Sharing in MNCs, [in:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace, Springer, 2017, pp 283-295

3.     Sułkowski Ł., Chmielecki M., Positive Cross-Cultural Scholarship Research, [in:] Intercultural Interactions in the Multicultural Workplace, Springer, 2017, pp pp 19-35

4. Chmielecki M., Sułkowski Ł., Metaphors in management - a blend of theory and practice, Peter Lang, 2017

5. Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski, Goal. vs. Relationship-Based. Approach. A Comparative Study between American, Chinese, and Polish Negotiators [in:] Approaches to Conflict: Theoretical, Interpersonal, and Discursive Dynamics, edited by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Paul A. Wilson, Stephen M. Croucher, Lexington Books, London.  2017


2016

1.     Rozkwitalska M., Basińska B., Chmielecki M., Przytuła S. Sułkowski Ł., Intercultural interactions at multinational corporations's workplace, Journal of Positive Management 7 (1), 3-31

2.     Chmielecki M., Doświadczenie międzynarodowe i kompetencje a współpraca zawodowa z obcokrajowcami [w:] Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Wolters Kluwer SA, 2016

3.     Chmielecki M., Język korporacyjny a komunikacja w wielokulturowym środowisku pracy [w:] Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Wolters Kluwer SA, 2016

4.     Małgorzata Rozkwitalska, Beata A Basińska, Łukasz Sułkowski, Michał Chmielecki, Sylwia Przytuła, Paradygmat jakościowy w analizie interakcji międzykulturowych-interpretacja na bazie wybranych teorii psychologicznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17 (3), 2016, 141-159

5.     M. Chmielecki,  The Positives of Cross-cultural Interactions in BPO industry – Case Study of Indian Subsidiary Operating in Poland  Full Paper Proceeding BESSH-2016, Vol. 318- Issue. 21, 1-10

6. Chmielecki, M., & Sułkowski, Ł. (2016). Metaphors of Entrepreneurship among Polish Students: Preliminary Research Findings. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 141-151, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040409


2015

1.     Przytuła, S., Rozkwitalska, M., Chmielecki, M., Sułkowski, Ł., & Basinska, B. A. (2015). Cross-Cultural Interactions between Expatriates and Local Managers in the Light of Positive Organizational Behaviour. Social Sciences, 86(4), 14-24.

2.     Chmielecki, M. (2015). Factors Influencing Effectiveness of Internal Communication. Management and Business Administration. Central Europe, (2), 24-38.

3.     Chmielecki, M., & Seliga, R. (2015). A Comparative Study of Attitudes towards Entrepreneurship between Polish and British Students. Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie, 16(2), 89-107.

4.     Michał Chmielecki, Adam Laska, Ewa Mazur-Wierzbicka, Katarzyna Sobiech-Grabka, Lucyna Witek, Joanna Chmura, Wpływ koncepcji CSR na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, Texter, 2015

5.     Chmielecki, M., & Sułkowski, Ł. (2015). Problematyka zaufania w negocjacjach międzykulturowych w obliczu metafory konceptualnej-studium komparatywne. Organizacja i Kierowanie, (1), 27-40.

6.     Winkler, R., & Chmielecki, M. (2015). Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3, 87-99.

2014

1.     Przytuła, S., Rozkwitalska, M., Chmielecki, M., Sułkowski, Ł., Basinska, B. A. (2014), “Cross-cultural interactions between expatriates and local managers in the light of Positive Organizational Behaviour”, Social Sciences (Socialiniai mokslai), Vol. 4 No. 4, pp. 14–24.

2.     Chmielecki, M., Rozkwitalska, M., & Przytuła, S. (2014). Cross-cultural negotiations between expatriates and local managers–research findings from Poland. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, (4), 19-36.

3.     Rozkwitalska, M., Chmielecki, M. and Przytuła, S. (2014), “The positives of cross-cultural interactions in MNCs”, Actual Problems of Economics, Vol. 57 No. 7, pp. 382-392.

4.     Michał Chmielecki, Coaching menedżerów ekspatriantów w procesie akulturacji, , [w:] Ekspatrianci w Polsce. Silne czy słabe ogniwo w zarządzaniu polskimi filiami? red. Sylwia Przytuła, Texter 2014

5.     Komunikacja jako element kultury organizacyjnej, Michał Chmielecki [w:]  Metody zarządzania kulturą organizacyjną, red. Łukasz Sułkowski,Czesław Sikorski, Difin, 2014

6.     Metody komunikacji marketingowej, Michał Chmielecki   [w:]  Metody zarządzania marketingowego, red. Jacek Otto, Łukasz Sułkowski, Difin 2014

7.     Chmielecki, M. (2014). The use of facebook for marketing purposes among smes as a modern marketing method–research results from Poland. Вісник Національного університету, (779), 207-217.

8.     Chmielecki, M. (2014). Wykorzystanie marketingu szeptanego w Internecie przez firmy z sektora MŚP w województwie łódzkim. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(4, cz. 2 Współczesne wyzwania zarządzania marketingowego), 205-215.

9.     Chmielecki, M., Rozkwitalska, M., & Przytuła, S. (2014). Cross-cultural negotiations between expatriates and local managers–research findings from Poland. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, (4), 19-36.

10.  Chmielecki M. Usagяe of social media for sme’s marketing purposes on example of Poland / Michał Chmielecki // Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, MIPU–2014, 22–23 травня 2014 р. 170-178

11.  Chmielecki, M., & Sułkowski, Ł. (2014). Tworzenie talent pipeline z wykorzystaniem mediów społecznościowych w świetle wyników badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (349), 74-89.

12.  Chmielecki, M., & Sułkowski, Ł. (2014). Kultura organizacyjna jako czynnik przyciągający najzdolniejszych pracowników w świetle wyników badań. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, (8 (46) Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce), 35-45.

13.  Chmielecki, M., & Lisowski, M. (2014). The Use of SNSs in Modern Recruitment-Case Study. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(3 Studia z zarządzania międzykulturowego), 211-224.

14.  Chmielecki, M. (2014). Szwedzka kultura negocjacji w oczach Polaków w świetle wyników badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(3), Studia z zarządzania międzykulturowego), 181-190.

15.  Chmielecki, M. (2014). Composition of a negotiation team–a comparative study between Polish and American negotiators. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, (2), 17-29.

16.  Chmielecki, M. (2014). Key drivers of Corporate Social Responsibility in Asia. Economics, entrepreneurship, management, (1, Num. 1), 25-30.

17.  Sułkowski, Ł., & Chmielecki, M. (2014). The use of Social Networking Sites in modern recruitment–empirical study. Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie, 15(2), 63-73.

18.  Chmielecki M., Contrares-Loera M. R., La gestión del conocimiento en la empresa polaca, ECONOMÍA SINALOENSE, ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ISBN: 978-607-8371-49-5

19.  Chmielecki, Michał. "Coaching dla kadry zarządzającej. Kompetencje i wiedza coacha." Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2014): 73-82.

2013

 

 

 

 

1.     Chmielecki, M., & Lisowski, M. (2013). The use of social media in public relations in Poland and the United Kingdom–case studies from automotive industry. Journal of Intercultural Management, 5(4), 49-64.

2.     Chmielecki, M. Knowledge Sharing Among Faculty–Qualitative Research Findings from Polish Universities. International Journal of Contemporary Management, 1(12), 93-102.

3.     Chmielecki, M. (2013). Conceptual negotiation metaphors across cultures–research findings from Poland, China, The United States and Great Britain. Journal of Intercultural Management, 5(3), 103-118.

4.     Chmielecki, M. (2013). Culture as a barrier of knowledge sharing. Journal of Intercultural Management, 5(2), 101-111.

5.     Mączyński, J., Sułkowski, Ł., Chmielecki, M., & Zajączkowska, A. (2013). Longitudinal Studies on Traits and Behaviors of Polish Managers. Journal of Intercultural Management, 5(1), 5-17.

6.     Chmielecki, M. (2013). Motywacja pracowników w urzędach gmin w województwie łódzkim. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(5), Zarządzanie stresem), 65-77.

7.     Chmielecki, M. (2013). Postrzeganie lobbingu przez polskich przedsiębiorców-wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(2) 67-78.

8.     Chmielecki, M. (2013). Wykorzystywanie facebooka jako narzędzia marketingowego przez łódzkie firmy z sektora MŚP. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(2) 35-50.

9.     Chmielecki, M. (2013). Employer branding jako nowoczesne narzędzie zarządzania-wyniki badań własnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(4 Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania), 347-358.

10.  Chmielecki, M. (2013). Active listening skills in crisis negotiations. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(1)  13-22.

11.  Chmielecki, M. (2013). Negotiation metaphors across cultures. Organizacja i Zarządzanie, 37.

12.  Chmielecki, M. (2013). Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych–wyniki badań. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4(36), 37-51.

13.  Chmielecki, M. (2013). Multi-Cultural Customer Service in 3PL. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(7)  7-16.

14.  Chmielecki, M. (2013). Płeć przełożonego a preferencje pracowników w świetle wyników badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(5), 17-29.

15.  Chmielecki, M. (2013). Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych w świetle wyników badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(11), 7-20.

16.  Chmielecki, M., Goetzen, P., & Hernes, M. (2013). Międzykulturowe aspekty funkcjonowania zespołów projektowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(11), 21-35.

17.  Chmielecki, M. (2013). Development of Corporate Entrepreneurship in the Context of Human Resource Management and Organizational Culture in Polish Organizations-Research Results. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(9)  101-116.

2012

1.     Chmielecki, M. (2012). Cultural barriers of knowledge management-a case of Poland. Journal of Intercultural Management, 4(2), 100-110.

2.     Chmielecki M. (2012). Wpływ konfucjanizmu na praktykę zarządzania w Chinach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13(13)

3.     Chmielecki M. (2012). Kultura przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych i Europie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13(12)

4.     Chmielecki M., Seliga R. (2012). Marketing relacji a różnice kulturowe, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13(6)

5.     Chmielecki M. (2012). Charakterystyka negocjacji w kulturze amerykańskiej - wybrane aspekty, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13(3), 201-211

6.     Chmielecki M. (2012). Charakterystyka negocjacji w kulturze arabskiej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13(6)

7.     Goetzen, P., Chmielecki, M., & Hernes, M. (2012). Egovernment in Poland-Research on Polish Policies and Practices. Journal of Applied Computer Science Methods, 4.

8.     Chmielecki, M. (2012). Zarządzanie negocjacjami w organizacji–wymiar międzykulturowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 30, 33-45.

9.     Chmielecki M. (2012). Umiejętności i kompetencje kadry zarządzającej w logistyce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8(16)

10.  Seliga, R., & Chmielecki, M. (2012). International marketing in higher education–a comparison study between students’ choices in Poland and the UK. of Intercultural, 4(4), 94-101.

11.  Chmielecki, M. (2012). HR challenges in China. of Intercultural, 4(3), 49-55.

12.  Chmielecki, M. (2012). Public Relations in Asia. Journal of Intercultural Management, 4(4), 135-142.

13.  Chmielecki, M. (2012). Teaching intercultural communication in Polish higher education management programmes–a critical look. of Intercultural, 4(4), 79-89.

1.     Chmielecki M. (2011). Delivering business presentations across cultures, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12(5)

2.     Chmielecki, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą. Dobre praktyki zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany gospodarczej, Ecorys, Warszawa.

3.     Chmielecki M. (2011). Negocjacje w Państwie Środka, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12(4) 120-131

4.     Chmielecki, M. (2011). The importance of culture in global public relations. of Intercultural, 3(2), 229-240.

2011